expedus expedus expedus
  Formularz odstąpienia od umowy  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy lub pobrać jako plik PDF -> TUTAJ)

  Adresat:
  EXPEDUS
  Sylwester Robakowski
  ul. Sadowa 42 A
  97-300 Piotrków Trybunalski
  Numer telefonu: +48 44 648 24 82
  Numer faksu: +48 44 648 24 82
  Adres poczty elektronicznej: biuro@expedus.pl


     
  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
  umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)
  o świadczenie następującej usługi(*)

  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ................................................................................................

  Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ....................................................................................................

  Adres konsumenta(-ów) ..................................................................................................................
  ......................................................................................................................................................

  Nr zamówienia (opcjonalnie).............................................................................................................

  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  ......................................................................................................................................................

  Data................................................................................................................................................  (*)  Niepotrzebne skreślić.

  Powrót